45. Oktobarski salon - Kontinentalni doručak, Beograd
Prvi put mešunarodna izlo¾ba
Beograd, 10. septembar - 31. oktobar 2004.