Rozmeri Leng | Rosemary Laing
13 

Srpski

|

English

 

Rosemary Laing Image 1   Rosemary Laing Image 2
Između neba i pripadanja, kavez 2003.
between heaven and belonging,
2003
  Ayer u plamenu #6 , 2003.
burning Ayer #6 , 2003


Born in 1959 in Brisbane, Australia
lives and works in Sydney

www.galerieconrads.de

Image 1:
between heaven and belonging, a coop. with Stephen Birch, 2003
Courtesy Galerie Conrads, Düsseldorf

Image 2:
burning Ayer #6 , 2003
Courtesy Galerie Conrads, Düsseldorf

Historically the dessert has been a place of unbelonging for the many non-indigenous who have failed to adapt and accommodate to an environment which has often been termed harsh, unforgiving and hostile. The European concept of terra nullius found its most complete embodiment in the determination to see this vast area of land as uninhabited. This wilful misrepresentation haunted the colonial psyche as the desert became a locus of anxiety and fear, a void which threatened to suck in Australia’s predominately coastal settlements. [...]

More recently the dead centre has become the red centre of tourist campaigns which promote it as an ancient, authentic and unique Australia, masking the history of conflict and interaction since colonisation. But as Ross Gibson has written, “Forgetting simply does not work. Wishful amnesia is no protection against memories of actual, lived experience. The events of the past rarely pass. They leave marks in documents, in bodies, in communities and places, in buildings, streets and landscape”. A residue of memory filters through Laing´s record of this spectacular visual environment. Her interventions into the landscape are marked by an awareness of the history of human encounter in the desert and its powerful symbolic presence in the memory of all Australians whether we have been there or not.

Wayne Tunnicliffe

From: One dozen unnatural disasters in the Australian landscape, exh. leaflet,
Grantpirrie Gallery (Redfern, 2006)

Rođena 1959. godine u Brisbejnu, Australija.
Živi i radi u Sidneju.

www.galerieconrads.de

Slika 1:
Između neba i pripadanja, kavez. U saradnji sa Stivenom Berčom, 2003.
Ljubaznošću Galerie Conrads, Diseldorf

Slika 2:
Ayer u plamenu #6 , 2003.
Ljubaznošću Galerie Conrads, Diseldorf

Istorijski gledano, pustinja je bila mesto nepripadanja za mnoge koji tu nisu rođeni i koji nisu uspeli da se prilagode životnoj sredini koja je često opisivana kao surova, nemilosrdna i neprijateljska. Evropski pojam terra nullius našao je svoje najpotpunije otelotvorenje u odlučnosti da se ovo ogromno prostranstvo smatra nenaseljenim. Ovo svesno iskrivljavanje činjenica progonilo je kolonijalnu psihu, dok je pustinja postajala mesto zebnje i straha, praznina koja je pretila da u sebe usisa australijska, pretežno priobalna, naselja. [...]

U skorije vreme, ovo mrtvo središte postalo je crveno središte turističkih reklamnih kampanja u kojima se pustinja opisuje kao drevna, autentična i jedinstvena Australija, i tako se skriva istorija sukoba i interakcije još od vremena kolonizacije. No, kao što je Ros Gibson napisao: ''Zaboravljanje naprosto ne funkcioniše. Namerna amnezija nije nikakva zaštita od sećanja na stvarno, doživljeno iskustvo. Događaji iz prošlosti retko prolaze. Oni ostavljaju traga u dokumentima, telima, zajednicama i mestima, u zgradama, na ulicama i u pejzažu.'' Talog sećanja provejava kroz zapis Lengove o ovom spektakularnom vizuelnom krajoliku. Njene intervencije u pejzažu obeležene su svešću o istoriji ljudskih susreta u pustinji i o njenom moćnom istorijskom prisustvu u sećanju svih Australijanaca, bez obzira na to da li smo bili tamo, ili ne.

Vejn Taniklif

Preuzeto iz: One dozen unnatural disasters in the Australian landscape, exh. leaflet,
Grantpirrie Gallery (Redfern, 2006)