David Maljković
9 

Srpski

|

English

 

David Maljkovic Image 1 David Maljkovic Image 2 David Maljkovic Image 3
David Maljkovic Image 4
David Maljkovic Image 5
David Maljkovic Image 6
Scene za novo nasleđe 2, 2006. | Scene for new heritage 2, 2006


Born 1973, Rijeka, Croatia.
Lives and works in Zagreb and Berlin

www.davidmaljkovic.net
www.annetgelink.com

Scene for new heritage 2, 2006
DVD, colour and sound, 6' 06"
Courtesy Annet Gelink Gallery, Amsterdam

It is hard to talk about only one aspect of my motivation and only one goal, in my case there is more than one starting point.

The key process in my work is the locating of the subject outside its “given” time frame, and by this I mean the past as well as the present. Instead, the subject is located in the time yet to come. As far as “Scene for a new heritage, parts I & II” is concerned, this approach underlines the collective amnesia in relation to the subject that has already begun, but the fire-swept zone of the future itself enhances the new possibilities for the subject, giving it spatiality, re-creating a certain easiness and evading the responsibility to locate the subject in a predefined context. The future becomes a black hole liberated of all the historical facts in which new possibilities can be created. I could say that one of the most crucial elements in my work is absence.

The role and purpose of the work is not to process a re-examination of history and the past, although history and the past by themselves are included in the subject, and it has no “correctional” role. The structure of the work relies on personal experience, that is, on memory, and it operates on the level of the personal, i.e. subjective corpus; at the same time the projected mood is one of loss, a physical and emotional weariness, and a prodigal generation’s drowsiness. Yet it is also a promise of new beginnings.

The Salon of the Museum of Contemporary Art, Belgrade, Pariska 14
Exhibition curator: Jelena Vesić

David Maljković’s exhibition is a project of the Museum of Contemporary Art in Belgrade, realised in cooperation with the 47th October Salon team.

Rođen 1973. godine u Rjeci, Hrvatska.
Živi i radi u Zagrebu i Berlinu.

www.davidmaljkovic.net
www.annetgelink.com

Scena za novo nasleđe 2, 2006.
Ljubaznošću Annet Gelink Gallery, Amsterdam

Teško je govoriti o samo jednom aspektu moje motivacije i samo jednom cilju, u mom slučaju postoji više od jedne polazne tačke.

Ključni proces u mom radu predstavlja lociranje problema izvan njegovog “zadatog” vremenskog okvira koji se odnosi kako na prošlost tako i na sadšnjost. Umesto toga, problem se locira u vremenu koje će tek doći. U “Sceni za novo nasleđe, I i II deo”, ovaj pristup naglašava kolektivnu amneziju koja je već otpočela, ali zona budućnosti spržena vatrom povećava mogućnosti, proizvodeći prostornost i iznova stvarajući izvesnu lakoću kojom se izbegava lociranje problema u unapred definisanom kontekstu. Budućnost postaje crna rupa oslobođena svih istorijskih činjenica u kojoj se mogu stvoriti nove mogućnosti. Mogao bih reći da je jedan od ključnih elemenata u mom radu odsustvo.

Uloga i svrha mog rada ne predstavlja proces preispitivanja istorije i prošlosti (premda su istorija i prošlost same po sebi uključene u ovu problematiku), i nema nikakvu “korektivnu” ulogu. Struktura rada oslanja se na lično iskustvo, odnosno na sećanja, delujući na nivou ličnog i subjektivnog. rojektovano raspoloženje je istovremeno i osećaj gubitka, fizički i emocionalni umor i sanjivost generacije rasipnika. Ipak, to je i nagoveštaj novih početaka.

David Maljković

Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd – Pariska 14
Kustos izložbe: Jelena Vesić

Izložba Davida Maljkovića je projekat Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, realizovan u saradnji sa timom 47. Oktobarskog salona.