youtube

Dubravka Stojanović

DUBRAVKA STOJANOVIĆ je rođena 1963. godine u Beogradu. Magistrirala je 1992. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu sa temom, „Srpska socijaldemokratska partija i ratni program Srbije 1912–1918”. Doktorirala je 2001. godine na Filozofskom fakultetu sa temom „Evropski demokratski uzori kod srpske političke i intelektualne elite 1903–1914”. Od te godine radi kao docent na Odeljenju za istoriju, katedra za Opštu savremenu istoriju. Izabrana je za vanrednog profesora 2008. godine. Sa Milanom Ristovićem i Miroslavom Jovanovićem uređuje Godišnjak za društvenu istoriju. Bila je članica redakcija zbornika Srbija u modernizacijskim procesima 20. veka (1994), Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka (1996) i Srbija u modernizacijskim procesima. Uloga elita (2003). Bila je koordinator kurseva na Ženskim i Mirovnim studijama, kao i u Alternativnoj obrazovnoj mreži. Bavi se pitanjem demokratije u Srbiji i na Balkanu krajem 19. i početkom 20. veka, interpretacijama istorije u novim srpskim udžbenicima (potpredsednica je Balkanskog komiteta za obrazovanje u oblasti istorije), društvenom istorijom, procesima modernizacije, istorijom žena u Srbiji. Za knjigu Srbija i demokratija: 1903–1914 dobila je Nagradu grada Beograda za društvene i humanističke nauke za 2003. godinu.