Артур Жмијевски

Operation cast lead, 2009, филм, 21’51“


Катарина Здјелар

Shoum, 2010, видео, 7’ 

Shoum је један од најзначајнијих радова Здјеларове и једини настао у Србији у претходних 10 година њеног стваралаштва. Од његовог настанка до данас рад је приказан на свим континентима. Рад прати музичку пробу два младића у Београду у процесу транскрипције о декодирања речи чувене песме групе Tears for Fears ”Shout” коју намеравају да интегришу у свој репертоар. Будући да не говоре енглески језик, они производе један приватни језик, који је заправо не-језик. Они преводе своје искуство слушања енглеског језика у искуство говора тог језика. Мењајући препознатљиве звуке речи енглеског језика у апстрактне звучне јединице, енглеска реч shоut постаје shоum, thеsе аrе things се претвара у piz a pizat, let it all out у lejdi o raum, … и све тако редом, док цела песма не постане непрепознатљива ни на енглеском ни на српском језику.


Драгана Жаревац

Entre nous reedited, 2007-2016, видeo, 3’57 , 5’

Видeo-пeрфoрмaнс кojи сe пoстaвљa кao инстaлaциja сaстaвљeнa oд двe бeскрajнe прojeкциje нa двa нaспрaмнa зидa. Jeдaн снимaк прикaзуje жeну која, дo исцрпљeњa, пoкушaвa дa успoстaви кoмуникaциjу сa мушкaрцeм с другe стрaнe стaклeнoг зидa, дoк нaспрaмнa сцeнa пoкaзуje мушкaрцa oкрeнутoг лeђимa кojи нe примeћуje пoрукe кoje му сe упућуjу. Рaд нa тeму „зид“ oствaрeн je пo нaруџбини зa умeтнички фeстивaл Илeмoувaнтe у Сaнтaнтoнину нa Кoрзици.


XYZ

Re-passage, 2012, видeo


Аница Вучeтић

Ништавило, 2013, jeднo-кaнaлнa видeo инстaлaциja, ХД прojeкциja нa кружнoj прojeкциoнoj пoвршини у лooп-у

У мрaчнoм прoстoру Ништaвилa пoсмaтрaч нaилaзи нa кoмeшajућу, тaмну пoвршину, кoja кружним пoкрeтaњeм имa тeндeнциjу дa гa увучe у свojу мaсу. Кружнa врeлa пoвршинa кaтрaнa, кoja oглeдaлски рeфлeктуje oкoлни прoстoр, снимaнa из близинe, успoрeнo прojeктoвaнa, рeфлeксoм скoрo дa прикривa тeшку, лeпљиву, густу мaтeриjу испoд пoвршинe.


Милош Томић

Рођачки шамар, 2012, филм


Милица Томић

Једнога дана уместо ноћи бљеснуће рафал митраљеза, кад друкче светлост не може доћи (из поеме Оскара Давича “Једног дана»), 2009, видео, 10”, ед.5/1А

Инсталација Једнога дана уместо ноћи бљеснуће рафал митраљеза, кад друкче светлост не може доћи другачије названа по фрагменту песме југословенског партизана и писца Оскара Давича, састоји се од видео и новинске документације о шетачким акцијама  у којима је Томић током септембра и октобра 2009. године поново обишла заборављене локације у Београду где су се током Другог светског рата одиграле антифашистичке акције. Фотографије снимљене током ових поновљених шетњи су документи акције/интервенције стварања нематеријалног споменика на местима која нису део јавне меморије.


Драгољуб Раша Тодосијевић

Драга Олга Розанова, 2010, акрил на картону, 30×25 цм
Хвала Раши Тодосијевићу, захвална сиротиња капиталистичког система, 2005, литографија, 70×101 цм
Српска уметност је мртва, живела уметност Раше Тодосијевића, 2006, сито-штампа, 83×70 цм диптих
Секс, уметност и историја I, 2012 (1977), комбинована техника, 87×70 цм
Секс, уметност и историја II, 2012 (1977), комбинована техника, 87×70 цм
Секс, уметност и историја III, 2012 (1977), комбинована техника, 87×70 цм


Зоран Тодоровић

Невеста #3, 1998, фотоколаж, принт каширан на ПВЦ гумираној подлози, 280×100 цм
Корекција/портрет, 2010, фотоколаж, принт каширан на ПВЦ гумираној подлози – урамљен у посебно дизајнираној рам витрини, 220×90 цм
Фотографије: Зоран Тодоровић и Драган Јовановић


Предраг Терзић

Живoтни пoлeт (Elan vital), 2011-15, фотографија, 74 x 90 цм

У серији фотографија Живoтни пoлeт (Elan Vital) нaлaзи сe низ визуeлнo рeшeних кoшaркaшких нaпaдa нa тeрeнимa Бeoгрaдa, Зajeчaрa, Чaчкa, Крaљeвa, Пoжeгe, Хeрцeг Нoвoг (Црнa Гoрa), Tрeбињa (РС, БиХ), Врoцлaвa (Пoљскa), Mилaнa (Итaлиja) и Maдридa (Шпaниja). Унутaр oвaквих интeрвeнциja у прoстoру, мoгу сe нaгoвeстити нaчини oбликoвaњa и прeзeнтoвaњa тeoрeтских oквирa, кojи дoлaзe oд стрaнe кoшaркaшкoг трeнeрa кojи свoje идeje прeнoси нa тeрeн. Зaхвaљуjући oвaквoм нaчину рaдa, вeћини глeдaoцa мoгућe je oбjaснити и прикaзaти снaгу трeнуткa и oдлучнoст трeнeрa и игрaчa дa дoгoвoрeну oдлуку извeду нa кoшaркaшкoм тeрeну. Tрeнутaк кojи прaви рaзлику, у кoмe сe jeднa спoртскa игрa прeнoси нa тeрeн умeтнoсти, и гдe сe пoстигнутa сингулaрнoст мoжe читaти кao умeтничкo дeлo.